Článok 1. Rozsah použitia

1.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky vzťahy medzi spoločnosťou CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. (ďalej „FIBROCHEM“) a jej zákazníkmi týkajúce sa dodávky jej výrobkov. Pokiaľ nebolo medzi stranami písomne dohodnuté inak, použitie všeobecných podmienok nákupu alebo akýchkoľvek iných podmienok, ktoré zákazník vydal alebo na ktoré sa odvoláva je výslovne vylúčené. Tieto Všeobecné podmienky v ich aktuálnom znení sa použijú na všetky ďalšie obchody medzi FIBROCHEMom a zákazníkom, a to aj bez osobitného odkazu.

1.2.    FIBROCHEM si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky na základe svojho rozhodnutia bez výslovného upozornenia zákazníkov. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na internetovej stránke www.fibrochem.sk/vseobecne_obchodne_podmienky.pdf.

Článok 2. Uzavretie zmluvy

2.1.    Ponuky predložené zákazníkovi nie sú záväzné, predstavujú iba výzvu na zadávanie objednávok; žiadnu ponuku nemožno vykladať tak, že jej prijatie má za následok vznik zmluvy, ibaže tak bude výslovne uvedené v ponuke.

2.2.    Zadaním objednávky zákazník neodvolateľne prijíma tieto Všeobecné podmienky, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky FIBROCHEMom v písomnej forme, faxom alebo e-mailom. Ak nie je medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, o prijatí alebo odmietnutí objednávky v každom prípade rozhoduje FIBROCHEM podľa vlastného uváženia, a to bez ohľadu na predchádzajúce vzťahy so zákazníkom.

2.3.    Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia zákazníkovi, pričom jeho obsah je rozhodujúci vo vzťahu k obsahu zmluvy. V prípade, že potvrdenie obsahuje odchýlky oproti objednávke, kúpna zmluva sa považuje za uzavretú uplynutím 5 dní odo dňa účinnosti potvrdenia, ibaže zákazník v rovnakej lehote oznámi FIBROCHEMu, že nemá záujem na dodaní tovaru za podmienok uvedených v potvrdení. V každom prípade je zmluva uzavretá najneskôr prevzatím tovaru.

2.4.    Kúpna zmluva, vrátane špecifikácie výrobku a tieto Všeobecné podmienky predstavujú úplnú zmluvnú úpravu vzťahu medzi zákazníkom a FIBROCHEMom vo vzťahu k dodávke tovaru. Brožúry, katalógy a iné propagačné materiály FIBROCHEMu, rovnako ako všetky predchádzajúce prísľuby a dohody strán sa neberú do úvahy.

Článok 3. Tovar

3.1.    Kvalita tovaru je daná špecifikáciou FIBROCHEMu a výrobno-technickou normou spoločnosti platnou v čase jeho dodania, pokiaľ medzi stranami nebola dohodnutá iná špecifikácia. FIBROCHEM si vyhradzuje právo meniť zloženie, nahradzovať suroviny a upravovať výrobný proces tovaru podľa vlastného uváženia, a to bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Vzorky majú výlučne informatívny charakter a nie sú relevantné ako špecifikácia.

3.2.    Tovar sa považuje za dodaný v súlade so zmluvou, ak množstvo dodaného tovaru nepresiahne prípustnú toleranciu od dohodnutého množstva, ktorá predstavuje +/- 10 % u dodávok do 5000 kg a +/- 5 % u dodávok nad 5000 kg a ak ide o finálny výrobok +/- 5 % u dodávok nad 1 000 kusov a +/- 10 % u dodávok nad 5 000 kusov. Tovar sa považuje za dodaný v súlade so zmluvou aj v prípade výskytu drobných vád materiálu alebo spracovania, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru. Zákazník je vždy povinný prijať aj čiastkové dodávky.

3.3.    Ak z dohody medzi stranami nevyplýva niečo iné, a) FIBROCHEM je povinný zabaliť tovar spôsobom obvyklým pre tovar tohto druhu, b) povinnosť FIBROCHEMu odovzdať doklady vzťahujúce sa k tovaru spočíva výlučne v poskytnutí certifikátu kvality.

3.4.    V prípade, ak je predmetom dodávky finálny výrobok, zákazník nie je oprávnený ho upravovať ani spracovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu FIBROCHEMu.

Článok 4. Cena

4.1.    Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán; inak bude účtovaná cena podľa cenníka FIBROCHEMu platného v čase fakturácie. Ceny sú stanovené netto vrátane obvyklého balenia, bez DPH a ďalších daní, prepravných nákladov, colných poplatkov, ako aj prípadných ďalších poplatkov. Ak je dohodnutá dodacia lehota dlhšia ako 3 mesiace od uzavretia zmluvy, FIBROCHEM je v prípade značného nárastu vstupných nákladov oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu až o 10%, pričom zákazník má po takejto úprave ceny právo odstúpiť od zmluvy.

4.2.    Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry; faktúra bude vystavená v deň odoslania tovaru. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej sumy na bankový účet FIBROCHEMu. Príslušné bankové poplatky hradí zákazník. Akékoľvek iné platobné prostriedky, ako je šek alebo zmenka je možné použiť len na základe výslovného súhlasu FIBROCHEMu.

4.3.    V prípade omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny je FIBROCHEM oprávnený účtovať zákazníkovi úroky z omeškania v súlade s rozhodným právom. Reklamácia nemá odkladný účinok vo vzťahu k platobným povinnostiam zákazníka, takisto zákazník v takomto prípade nemá právo zadržať kúpnu cenu alebo jej časť.

4.4.    V prípade zmeny cien energií, prepravy, služieb, surovín a iných vstupov potrebných na výrobu alebo prepravu tovaru alebo zmien legislatívy, ktoré ovplyvnia cenu tovaru, si FIBROCHEM vyhradzuje právo jednostranne primerane upraviť cenu tovaru, a to formou písomného oznámenia zákazníkovi.

Článok 5. Dodanie

5.1.    Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dodacej doložky dohodnutej v zmluve (MOK INCOTERMS 2020), inak sa tovar považuje za dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu k zákazníkovi na jeho náklady a nebezpečenstvo. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, náklady na prepravu znáša zákazník.

5.2.    Ak nie je stranami výslovne dohodnuté inak, dodacie lehoty nie sú podstatné, tzn. oneskorená dodávka nezakladá právo zákazníka odstúpiť od zmluvy. FIBROCHEM si vyhradzuje právo jednostranne predĺžiť akúkoľvek dodaciu lehotu, a to aj vtedy, ak je dohodnutá lehota fixná, v prípade udalostí alebo opatrení súvisiacich so súčasnou krízou COVID-19; v takomto prípade FIBROCHEM nebude v omeškaní s dodaním tovaru. Ak má byť tovar zákazníkovi odoslaný na základe jeho požiadania (odvolávka), FIBROCHEM je v každom prípade oprávnený expedovať tovar zákazníkovi až po 4 mesiacoch od uzavretia zmluvy. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnutá dodacia lehota, FIBROCHEM je oprávnený expedovať tovar zákazníkovi okamžite.

5.3.    Ak zákazník neposkytne súčinnosť alebo akýkoľvek iný úkon potrebný pre riadne prevzatie tovaru pripraveného na dodanie v súlade so zmluvou, FIBROCHEM bez ohľadu na dohodnuté dodacie podmienky je oprávnený uskutočniť dodanie tovaru (1) jeho odovzdaním prvému dopravcovi zvolenému FIBROCHEMom na prepravu na náklady a nebezpečenstvo zákazníka alebo (2) oznámením zákazníkovi, že tovar bol uskladnený na náklady a nebezpečenstvo zákazníka v sklade FIBROCHEMu s právom FIBROCHEMu nakladať s tovarom po dobu 3 mesiacov; v takomto prípade sa dodanie považuje za riadne vykonané v súlade so zmluvou. Po uskutočnení dodania tovaru v zmysle tohto bodu, je FIBROCHEM oprávnený fakturovať zákazníkovi dohodnutú cenu.

Článok 6. Výhrada vlastníctva

6.1.    FIBROCHEM si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej ceny dodávky.

6.2.    Zákazník je oprávnený tovar spracovať a predať tretej osobe v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti, pričom ak spracovaním tovaru pred prechodom vlastníckeho práva na zákazníka spojením alebo zmiešaním s inou vecou vznikne nová vec, FIBROCHEM získa spoluvlastníctvo k tejto veci v pomere fakturovanej ceny tovaru k hodnote novej veci.

6.3.    Na zabezpečenie nárokov FIBROCHEMu zákazník týmto vopred postupuje svoje nároky a práva z predaja vecí, ku ktorým bude mať FIBROCHEM vlastnícke právo alebo spoluvlastníctvo, a to v pomere spoluvlastníckeho podielu FIBROCHEMu k celkovej hodnote predaných vecí.

Článok 7. Vyššia moc

7.1.    V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré postihli FIBROCHEM a nastali nezávisle od vôle FIBROCHEMu, ako sú najmä, avšak nie výlučne prevádzkové poruchy, závady, oneskorené alebo vadné dodávky dodávateľov, nedostatok energií alebo palív, štrajky, výluky a iné pracovné spory týkajúce sa FIBROCHEMu alebo jeho dodávateľov, vojna, vojnový stav, núdzový stav, hospodárska mobilizácia, terorizmus, občianska vojna, nariadenia alebo opatrenia vydané vládou, orgánmi Európskej únie alebo orgánmi verejnej moci (vo forme rozhodnutí), choroby, epidémie, pandémie, karantény, následky prírodných živlov, záplavy, požiare alebo podobné katastrofy (okolnosť vyššej moci), FIBROCHEM nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy po dobu trvania takejto prekážky. V takomto prípade nie je zákazník oprávnený požadovať náhradu škody (priamej alebo nepriamej), ani odstúpiť od zmluvy, ani na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu. Za účelom vylúčenia pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že súčasná kríza COVID-19 a jej následky, ako aj zásahy vlády, budú považované za takúto okolnosť.

7.2.    V prípade okolnosti vyššej moci je FIBROCHEM povinný informovať zákazníka o povahe a predpokladanej dobe trvania takejto okolnosti, a to písomne alebo e-mailom do desiatich (10) dní odkedy takáto okolnosť nastane. Strany sa zaväzujú rokovať o prípadných opatreniach na zmiernenie následkov udalosti na podnikateľskú činnosť druhej strany. V prípade, ak takáto okolnosť pretrvá viac ako tri mesiace, je ktorákoľvek strana oprávnená odstúpiť od zmluvy s vylúčením akýchkoľvek ďalších nárokov.

Článok 8. Záruka

8.1.    FIBROCHEM zaručuje, že v čase dodania je tovar v podstatnej zhode so špecifikáciou, ako aj s príslušnými záväznými normami Európskej únie, a že nemá žiadne vady materiálu a spracovania. Za predpokladu správneho zaobchádzania s tovarom a správneho skladovania tovaru, FIBROCHEM zaručuje, že tovar si zachová rovnakú kvalitu počas záručnej doby 6 (šiestich) mesiacov od jeho dodania, ibaže FIBROCHEM určí pre konkrétny tovar inú záručnú dobu. Deklarované vlastnosti tovaru sa vzťahujú výlučne na tovar a v žiadnom prípade nie sú automaticky platné pre finálny výrobok zákazníka (tovar po spracovaní).

8.2.    FIBROCHEM vyhlasuje a zaručuje, že v čase dodania tovaru nie je tovar zaťažený žiadnymi majetkovými právami tretích osôb, vrátane práv duševného vlastníctva. Zákazník však preberá plnú zodpovednosť za prípadné použitie akýchkoľvek technických informácií, inštrukcií, dizajnov a pod., vo výrobnom procese na základe požiadavky zákazníka.

8.3.    Garancie uvedené v tomto článku predstavujú výlučné záruky FIBROCHEMu vo vzťahu k dodanému tovaru. Akékoľvek ďalšie garancie, záruky alebo vyhlásenia (výslovné alebo implicitné), týkajúce sa kvality, použiteľnosti či predajnosti tovaru alebo jeho vhodnosti na určitý účel sú vylúčené.

8.4.    Nároky zo záruky sú vylúčené v prípade, ak zákazník spracuje, zničí alebo ďalej predá tovar potom, čo zistil alebo mal zistiť jeho vadnosť, ibaže preukáže, že to bolo nevyhnutné za účelom zabránenia vzniku značnej škody. Nároky zo záruky sú taktiež vylúčené, ak sa vťahujú na nezaplatený tovar alebo na finálny výrobok, ktorý zákazník ďalej spracuje alebo upraví.

Článok 9. Zodpovednosť za vady

9.1.    Zákazník je povinný prezrieť tovar s náležitou starostlivosťou okamžite po jeho dodaní. Prehliadka musí zahŕňať najmä kontrolu celistvosti obalu, množstva a ďalších základných parametrov dodávky a v prípade, ak nejde o finálny výrobok aj skúšobné spracovanie.

9.2.    Ak zákazník do 14. dní od dodania tovaru neoznámi FIBROCHEMu vady, ktoré mohli byť zistené pri náležitej kontrole, tovar sa považuje za akceptovaný so všetkými vadami a zákazník stráca práva zo zodpovednosti za vady tovaru. To isté platí v prípade vád, ktoré nemohli byť zistené pri náležitej prehliadke tovaru a zákazník neoznámil FIBROCHEMu vady do 14 dní po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť. Všetky oznámenia vád musia byť doručené FIBROCHEMu v záručnej dobe, zákazník nemá žiadne nároky týkajúce sa kvality tovaru po uplynutí záručnej doby.   

9.3.    Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť doručením oznámenia vád FIBROCHEMu v písomnej forme alebo e-mailom. Oznámenie vád musí obsahovať číslo faktúry, podrobný popis vady a kontaktné údaje zákazníka (korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefónne číslo). FIBROCHEM do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vád písomne oznámi zákazníkovi uznanie alebo zamietnutie reklamácie. Zákazník je povinný umožniť FIBROCHEMu preskúmanie predmetných výrobkov; v žiadnom prípade zákazník nie je oprávnený vrátiť tovar FIBROCHEMu bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Ak FIBROCHEM reklamáciu uzná, jeho zodpovednosť za vady sa obmedzuje na a) odstránenie vád opravou alebo nahradením vadného tovaru novou dodávkou oproti vráteniu vadných výrobkov, alebo podľa voľby zákazníka b) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (napr. doručenie reklamovaného tovaru FIBROCHEMu) znáša zákazník. V prípade ak reklamácia nebude uznaná, zákazník je povinný uhradiť FIBROCHEMu náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s posúdením reklamácie zákazníka.

9.4.    Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípade, že FIBROCHEM neodstráni vady dodaného tovaru v primeranej lehote (nie kratšej ako 30 dní) alebo sa na opravenom alebo náhradne dodanom tovare opätovne preukážu vady.

9.5.    V prípade sporu medzi stranami týkajúceho sa kvality tovaru, strany na základe vzájomnej dohody určia vzájomne prijateľného nezávislého odborníka, ktorého posudok sa bude považovať za definitívny, ibaže bude zjavne chybný.

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

10.1.    Zmluvná a zákonná zodpovednosť FIBROCHEMu vo vzťahu k zákazníkovi, pokiaľ je založená na dispozitívnych ustanoveniach rozhodného práva, je obmedzená výškou fakturovanej ceny vadnej dodávky, ktorá je považovaná za maximálnu možnú škodu, ktorej vznik mohol FIBROCHEM rozumne predvídať. Zároveň FIBROCHEM v žiadnom prípade nenesie nezodpovednosť za nepriame, následné, špeciálne, sankčné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nielen ušlého zisku, straty obchodných príležitostí, poškodenia dobrej povesti, zmluvných pokút či iných strát uplatňovaných voči zákazníkovi tretími stranami.

10.2.    FIBROCHEM zodpovedá neobmedzene za škodu spôsobenú vadným tovarom podľa rozhodného práva vrátane transpozície smernice EÚ 85/374/EHS o zodpovednosti za chybné výrobky.

10.3.    Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zmiernenie vzniku škôd, ktoré môžu byť predmetom jeho nároku voči FIBROCHEMu, inak zákazník čiastočne alebo úplne zodpovedá za vzniknutú škodu.

Článok 11. Ďalšie ustanovenia

11.1.    Zákazník nie je oprávnený pozastaviť plnenie žiadnej svojej povinnosti v prípade omeškania FIBROCHEMu s plnením jeho povinností týkajúcich sa inej dodávky. FIBROCHEM je oprávnený pozastaviť akúkoľvek nerealizovanú dodávku zákazníkovi v prípade, že zákazník je v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek inej dodávky.

11.2.    Zákazník je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku FIBROCHEMu voči zákazníkovi výlučne s tými pohľadávkami zákazníka voči FIBROCHEMu, ktoré boli uznané FIBROCHEMom alebo boli priznané rozhodnutím súdu.

11.3.    FIBROCHEM si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať od zákazníka primerané zabezpečenie platobných záväzkov zákazníka, ako je vinkulácia, akreditív a pod. Ak zákazník nie je schopný v primeranej lehote takéto zabezpečenie poskytnúť, FIBROCHEM je oprávnený pozastaviť výrobu a dodávku tovaru zo všetkých nerealizovaných objednávok zákazníka, a to až do doby poskytnutia zabezpečenia.

11.4.    Neprevzatie tovaru spôsobom dohodnutým v zmluve, neposkytnutie primeraného zabezpečenia platobných záväzkov na žiadosť FIBROCHEMu, ako aj omeškanie s uskutočnením akýchkoľvek platieb podľa zmluvy presahujúce 30 dní, predstavuje podstatné porušenie zmluvy zákazníkom.

11.5.                Ak v ktoromkoľvek okamihu zmluvného vzťahu medzi FIBROCHEMom nastane podstatná zmena v podnikateľských, ekonomických, peňažných, technických alebo obchodných podmienkach, v dôsledku ktorej sa plnenie zmluvných povinností zo strany FIBROCHEMu stane neprimerane náročným, upozorní FIBROCHEM zákazníka písomne, že žiada prehodnotiť podmienky zmluvného vzťahu s ohľadom na zmenené obchodné podmienky. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa následne v rozumnom čase stretnú, aby v dobrej viere dohodli alternatívne zmluvné podmienky, ktoré umožnia rozumne prekonať následky takejto okolnosti. V prípade, ak sa zmluvné strany nebudú schopné dohodnúť na alternatívnych zmluvných podmienkach, môže každá zmluvná strana požiadať súd, aby rozhodol o zmene zmluvy s ohľadom na obnovenie rovnovážneho postavenia zmluvných strán.

11.6.    Akékoľvek registrované aj neregistrované ochranné známky, obchodné značky a iné označenia patriace FIBROCHEMu, je zákazník oprávnený použiť na označenie svojho finálneho výrobku výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu FIBROCHEMu a v súlade s požiadavkami uvedenými v príslušnom schvaľujúcom dokumente. Zákazník nie je oprávnený použiť akékoľvek registrované aj neregistrované ochranné známky, obchodné značky a iné označenia patriace zákazníkovi alebo tretej osobe na označenie finálneho výrobku FIBROCHEMu bez predchádzajúceho písomného súhlasu FIBROCHEMu.

Článok 12. Rozhodné právo, riešenie sporov 

12.1.    Zmluvný vzťah medzi zákazníkom a FIBROCHEMom sa riadi a vykladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedeň 1980).

12.2.    V prípade akýchkoľvek sporov vyvolaných alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom medzi FIBROCHEMom a zákazníkom bude daná výlučná právomoc súdov Slovenskej republiky. Avšak, FIBROCHEM si vyhradzuje právo žalovať zákazníka na súdoch v štáte, kde sa nachádza miesto jeho podnikania.

Článok 13. Salvatorská klauzula

13.1.    Ak niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je, prípadne sa stane neplatným alebo nevymožiteľným, jeho neplatnosťou alebo nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.