V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO 31 736 327, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 38892//P

Zodpovedné osoby
za dokumentačnú časť OOÚ
špecialista administratívnych činností a personalistiky
č.t. 052 715 3257, e-mail: frankova.m@fibrochem.sk

III. Základné informácie o spracúvaní OÚ v informačných systémoch

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, zároveň aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, prípadne IČO, ak ste
podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Vaše telefónne číslo, e-mailová alebo kontaktná adresa.
Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nie sú využívané na marketingové účely.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, resp. na základe splnenia zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), kde ste zmluvnou stranou.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť.